Regulamin

przyznawania statuetki ZIELONY LAUR   dla zasłużonych i wyróżniających się w działalności na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska i promowania ekorozwoju

                                                                         przez

Stowarzyszenie pod nazwą   KLUB OCHRONY ŚRODOWISKA ŚLĄSKA OPOLSKIEGO z siedzibą w   Opolu, wpisane do KRS nr 00000 28990 w Sądzie Rejonowym w Opolu , zwanego dalej Klubem

                                          

 • 1

            Nagroda Klubu została ustanowiona celem uhonorowania osób, firm instytucji i stowarzyszeń za ich działalność, kreatywność , aktywność, zrealizowane inicjatywy, na rzecz ochrony środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu wzmacniając swój proekologiczny wizerunek oraz promowania ich dokonań w tym zakresie.

 • 2

       Nagrodę Klubu stanowi statuetka wraz z dyplomem.

 • 3

       Statuetkę przyznaje się raz w roku osobom fizycznym i prawnym działającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 • 4

Nagroda jest przyznawana w kategoriach:

 1. nagroda za zasługi we wspieraniu i upowszechnianiu idei zrównoważonego rozwoju  poprzez np. upowszechnianie sprawdzonych wzorów działań przyjaznych środowisku (publikacje, edukacja, seminaria, konferencje, wsparcie finansowe).
 2. nagroda specjalna za całokształt pro środowiskowych rozwiązań organizacyjnych, technicznych i ekologicznych.
 3. Nagroda dla sponsorów, osób fizycznych, firm, instytucji i stowarzyszeń za finansowanie inicjatyw proekologicznych oraz podejmowanych działań promujących idee zrównoważonego rozwoju.
 4. Statuetka, w ww. kategoriach, może być przyznawana za działania indywidualne lub

           zespołowe.

 1. Fundatorem statuetki i wyłącznym dysponentem praw do niej jest Klub.
 • 5
 1. Statuetkę przyznaje Kapituła, składająca się z 5 członków , w skład której wchodzą przedstawiciele zaproszonych przez Zarząd Klubu podmiotów i osób działających w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska.
 2. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie.
 3. Pracą Kapituły kieruje jej Prezydium złożone z Przewodniczącego będącego przedstawicielem Klubu lub Wiceprzewodniczącego i Sekretarza wybranego przez członków Kapituły.
 4. Posiedzenie Kapituły zwołuje każdorazowo Przewodniczący Kapituły lub w razie jego nieobecności zastępca.
 5. Powiadomienie członków Kapituły o jej posiedzeniu odbywa się drogą elektroniczną lub       telefonicznie, na 2 tygodnie przed posiedzeniem.
 6. Zadaniem Kapituły jest rozpatrywanie wniosków i wybór laureata, któremu przyznawana jest Statuetka ZIELONY LAUR.
 7. Kapituła podaje datę rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów do wyróżnienia w w/w kategoriach poprzez ogłoszenie na swej stronie internetowej – www.kosso.opole.pl
 8. Na podstawie listy zgłoszonych do Wyróżnienia, po dokonaniu weryfikacji kandydatów zgodnie z obowiązującymi kryteriami, Kapituła sporządza listę nominowanych do otrzymania Statuetki.
 9. Kapituła przyznaje nagrody zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 4 jej członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 10. Z przebiegu prac Kapituły sporządzany jest protokół. Sporządza go Sekretarz, którego członkowie Kapituły wybierają spośród siebie. Sekretarz przedkłada protokół do podpisu wszystkim członkom Kapituły obecnym na posiedzeniu.
 11. Postanowienia Kapituły są ostateczne.
 12. Wyróżnienie statuetką jest wręczane raz w roku, w terminie wyznaczonym przez Kapitułę.
 • 6

Warunki przyznawania Statuetki

 Z wnioskiem o przyznanie Statuetki ZIELONY LAUR mogą wystąpić:

 • osoby fizyczne,
 • organizacje społeczne,
 •  
 1. Wniosek o przyznanie Statuetki należy złożyć do Biura Klubu ze zgodą na przetwarzanie

danych osobowych Zgłaszającego oraz Kandydata (dotyczy osób fizycznych), a także zgodę Kandydata na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku w celach związanych z realizacją wyróżnienia.

Formularz wniosków o którym mowa w punkcie 2, stanowi załącznik nr 1 i 2 i jest dostępny w siedzibie Klubu w  Opolu, ul. Damrota 1/306 lub na stronie internetowej Klubu.

Wnioski, które wpłyną po terminie oraz wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 • 7

Kryteria oceny zgłoszeń.

 1. Kapituła dokona oceny działalności zgłoszonych osób, wg poniższych kryteriów:
 • osobiste zaangażowanie,
 • konsekwencja w działaniu,
 • podejmowane inicjatywy i ich efekty.
 1. Lista osób nagrodzonych zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów.
 • 8

Informacje dodatkowe

 1. Kapituła nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych zgłoszeń, a w szczególności za zawarte informacje o działalności społecznej oraz aktywności kandydata lub/i sponsoringu. Wyłączną odpowiedzialność ponoszą osoby/podmioty, które ją przesłały.
 2. Regulamin wyróżnienia Statuetką ZIELONY LAUR udostępniony jest w w   siedzibie Klubu w Opolu, ul. Damrota 1/306 lub na stronie internetowej Klubu. oraz na ich stronach internetowych pod adresem: www.kosso.opole.pl