STATUT

 

KLUBU OCHRONY ŚRODOWISKA ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego, w dalszej części Statutu zwany Klubem.

§2

Obszarem działalności Klubu jest Rzeczpospolita Polska i zagranica , a siedzibą Klubu miasto Opole.

§3

Klub może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§4

Klub opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

§5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak  zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami.

 

ROZDZIAŁ II

Cel i środki działania

§6

Celem Klubu jest aktywne oddziaływanie na racjonalne kształtowanie i ochronę środowiska.

Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. podnoszenie świadomości i poziomu wiedzy społeczeństwa na temat stanu środowiska naturalnego oraz jego wpływu na rozwój społeczny i gospodarczy,

2. promowanie i inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,

3. współpracę z organizacjami społecznymi, organami administracji publicznej wszystkich szczebli oraz instytucjami, zajmującymi się ochroną środowiska,

4. zlecanie i opracowywanie ocen, opinii i ekspertyz,

5. inicjowanie i popieranie prac naukowo – badawczych w zakresie ochrony środowiska,

6. prowadzenie kursów, szkoleń oraz działalności wydawniczej i filmowej,

7. prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji,

8. popularyzację wśród społeczeństwa wiedzy o tematyce ochrony środowiska,

9. nawiązywanie i rozwijanie współpracy w zakresie ochrony środowiska z instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą,

10. podejmowanie działań dla poprawy wód rzeki Odry i jej dopływów oraz ochrony jej środowiska przyrodniczego,

11. popularyzowanie europejskich doświadczeń i osiągnięć w zakresie ochrony środowiska oraz podejmowanie współpracy w tym zakresie z innymi krajowymi i zagranicznymi organizacjami ekologicznymi,

12. wyrażanie opinii w sprawach ochrony środowiska w oparciu o kryteria techniczne i naukowe

13. opiniowanie projektów aktów prawnych.

§7

Klub może ustanawiać i przyznawać dyplomy i odznaki Klubu wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla ochrony środowiska.

 

§8

Klub może dla uzyskania środków umożliwiających realizację celów statutowych prowadzić działalność nieodpłatną i odpłatną  oraz  prowadzić samodzielnie lub wspólnie z innymi organizacjami działalność gospodarczą.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie i ich prawa

§9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1. członków zwyczajnych

2. członków honorowych

3. członków wspierających.

§10

1. Członkiem Klubu może być obywatel polski lub cudzoziemiec, zajmujący się zawodowo, naukowo lub społecznie pracami związanymi z szeroko pojętą ochroną środowiska.

2. Członka zwyczajnego przyjmuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji kandydata oraz rekomendacji jednego członka wprowadzającego.

3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która została zarekomendowana przez Zarząd Klubu i zaopiniowana pozytywnie przez Walne Zgromadzenie Członków zwane dalej WZC.

4. Członkiem wspierającym Klubu może być osoba prawna lub fizyczna, krajowa lub zagraniczna, która jest zainteresowana działalnością Klubu lub aktywnie wspiera realizację jego celów i zadeklaruje wsparcie finansowe na jego rzecz co najmniej w wysokości określonej Regulaminem Klubu.

 

§11

Członek zwyczajny Klubu ma prawo:

1. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,

2. brać udział we wszystkich formach działalności Klubu,

3. korzystać z pomocy Klubu, zgodnie z postanowieniami Statutu,

4. nosić odznakę Klubu.

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1. uczestniczenie w pracach Klubu,

2. przestrzeganie postanowień Statutu Klubu,

3. pogłębianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska,

4. przestrzeganie zasad etyki zawodowej,

5. regularne opłacanie składek członkowskich.

 

§12

Ustanie członkostwa następuje w drodze:

1. wystąpienia,

2. wykreślenia,

3. wykluczenia,

4. wystąpienie może nastąpić w każdym czasie na wniosek członka Klubu,

5. wykreślenia dokonuje Zarząd Klubu w przypadku nie płacenia składek w okresie dłuższym niż rok lub śmierci członka,

6. wykluczenie może nastąpić, gdy członek Klubu:

7. popełni przestępstwo ustalone prawomocnym wyrokiem sądu,

8. działa na szkodę Klubu,

9. rażąco zaniedbuje obowiązki członkowskie,

10. nie przestrzega etyki zawodowej,

11. Od decyzji/uchwały Zarządu o wykreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia.

§13

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju Klubu i/lub posiada osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska.

2. Godność członka honorowego nadaje WZC Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

3. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego bez obowiązku opłacania składek i czynnego prawa wyborczego.

 

§14

Członkostwo honorowe ustaje w razie:

1. dobrowolnego zrzeczenia się tej godności,

2. pozbawienia tej godności uchwałą WZC Klubu.

 

 

§15

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Klubu lub aktywnie  wspiera  realizację jego celów, która zadeklaruje wsparcie finansowe dla tej działalności i zostanie przyjęta przez WZC na zasadzie  wzajemnej Umowy.

2. Przyjęcia członka wspierającego wymaga uchwały WZC.

3. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w zebraniach Klubu.

§16

1, Przynależność członka wspierającego ustaje na skutek upływu terminu Umowy.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze klubu

§17

Władzami Klubu są:

1. Walne Zgromadzenie  Członków 

2. Zarząd Klubu

3. Rada Klubu.

4. Kadencja władz wymienionych w punkcie 2 i 3 trwa pięć lat, a ich wyboru i uzupełnienia składu dokonuje  Walne Zgromadzenie  Członków w głosowaniu tajnym.

§18

1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zgromadzenie  Członków.

2. Walne  Zgromadzenie  Członków obraduje na zebraniu zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

3. Zwyczajne WZC zwoływane jest przez Zarząd. O terminie zebrania powiadamia Zarząd członków Klubu najpóźniej na dwa  tygodnie przed datą Zgromadzenia.

 

§19

1. Nadzwyczajne WZC zwołuje się:

2. na żądanie Rady Klubu

3. na żądanie 1/5 liczby członków zwyczajnych, złożone na piśmie.

4. Nadzwyczajne WZC  musi być zwołane w terminie sześciu tygodni od daty złożenia żądania.

§20

Do kompetencji Walnego  Zgromadzenia  Członków Klubu należy:

1. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Klubu,

2. uchwalanie rocznego budżetu,

3. rozpatrywanie i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Rady Klubu,

4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Rady Klubu,

5. wybór i odwołanie Prezesa Klubu, członków Rady Klubu, członków Zarządu Klubu,

6. uchwalanie regulaminów Zarządu Klubu i Rady Klubu,

7. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich

8. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,

9. podejmowanie uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Klubu,

10. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach Klubu.

 

§21

1. W WZC biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Klubu,

2. Z głosem doradczym mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu  Członków:

3. członkowie wspierający,

4. zaproszeni goście.

§22

Uchwały Walnego Zgromadzenia  Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w pierwszym terminie Zgromadzenia  przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do udziału z głosem stanowiącym, w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych, jeżeli postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§23

1. Zarząd Klubu składa się z 4 – 5 osób, w tym Prezesa Klubu.

2. Zarząd konstytuuje się bezpośrednio po wyborach, wybierając ze swego grona Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

3. Funkcję Prezesa Klubu można pełnić co najwyżej w ciągu dwóch kolejnych kadencji.

4. Pracą Zarządu kieruje Prezes.

5. W razie niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa lub jego rezygnacji obowiązki Prezesa przejmuje Wiceprezes.

§24

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:

1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. kierowanie działalnością Klubu, zgodnie z postanowieniami Statutu oraz uchwałami i wytycznymi WZC,

3. zaciąganie zobowiązań majątkowych do wysokości 50 tys. PLN,

4. zwoływanie zebrań WZC

5. angażowanie i zwalnianie pracowników etatowych,

6. uchwalanie regulaminu działalności Klubu, sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Klubu,

7. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

 

 

§25

1. Decyzje Zarządu podejmowanie są w formie uchwał.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania,

3. Zebraniom Zarządu Klubu przewodniczy Prezes lub osobą przez niego upoważniona.

4. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku.

§26

Zarząd może dla poszczególnych czynności tworzyć komisje, do których mogą należeć członkowie Klubu nie należący do Zarządu.

§27

Wykonanie przez Zarząd decyzji finansowych nie wynikających z uchwalonego przez WZC budżetu wymaga akceptacji Rady Klubu.

§28

1. Rada Klubu jest jego organem kontroli wewnętrznej.

2. Rada Klubu składa się z trzech równoprawnych członków.

 

§29

Do kompetencji Rady Klubu należy :

1. bieżąca i co najmniej raz w roku całościowa kontrola działalności Zarządu, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem jej celowości, rzetelności i gospodarności,

2. występowanie do WZC z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,

3. wyrażanie zgody na wykonanie przez Zarząd wszelkich decyzji finansowych nie wynikających z uchwalonego przez WZC . budżetu, za wyjątkiem decyzji, których skutkiem jest wyłącznie przysporzenie majątku klubu,

4. zawieszenie w czynnościach Zarządu Klubu lub niektórych jego członków.

5. Rada Klubu może podjąć decyzję, o której mowa w 6 ust. 1 w wypadku rażącego naruszenia przez Zarząd lub poszczególnych jego członków postanowień Statutu, regulaminów lub uchwał WZC  Klubu. W przypadku zawieszenia w czynnościach całego Zarządu Rada Klubu powołuje jednocześnie spośród zwyczajnych członków klubu Zarząd komisaryczny, natomiast w przypadku zawieszenia w czynnościach niektórych członków Zarządu powołuje – o ile jest to konieczne dla prawidłowej pracy Zarządu – komisarycznych członków Zarządu.

6. W przypadku zawieszenia w czynnościach Prezesa Zarządu Klubu pełnienie jego obowiązków przejmuje Wiceprezes, o ile sam nie został zawieszony w czynnościach.

7. W przypadku zawieszenia w czynnościach całego Zarządu lub Prezesa Klubu, Rada Klubu ma obowiązek jednocześnie wystąpić z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego WZC.

 

§30

1. Zasady i tryb działania Rady Klubu określa jej Regulamin.

2. Decyzje Rady Klubu zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał wymagana jest obecność 2/3 składu Rady. W przypadku równości głosów decyduje przewodniczący zebrania.

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§31

1. Majątek Klubu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

 

§32

W sprawach związanych z zaciągnięciem zobowiązań majątkowych Klub reprezentują przynajmniej dwie osoby : Prezes lub Wiceprezes i

§33

1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje WZC Klubu większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przekazany majątek.

§34

Z chwilą akceptacji zapisów niniejszego Statutu przez Krajowy Rejestr Sądowy w Opolu, tracą ważność jego zapisy z 1993 roku.

§35

Do spraw nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Tekst jednolity, Dz. U. z 2017. Poz. 210) i Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Tekst jednolity, Dz. U. 2018, poz. 450).

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regulamin Klubu Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego, zwany dalej Klubem, stanowi płaszczyznę porozumienia osób fizycznych, prawnych i instytucji działających na terenie Polski oraz zagranicy w zakresie ochrony środowiska. Płaszczyzna ta wykorzystana może być wobec społeczeństwa, organów administracji publicznej oraz organizacji społecznych.

Rozdział II

Cel i środki działania

§2

1. Do zadań Klubu należy prowadzenie na terenie kraju i zagranicy działalności w myśl § 6 i 7 Statutu Klubu.

2. Klub posiada również kompetencje wynikające z zapisu § 29 Statutu Klubu.

Rozdział III

Członkowie i ich prawa

§3

Członkiem Klubu staje się każdy, kto spełni wymogi zawarte w § 10, 13 i 15 Statutu Klubu.

Rozdział IV

Władze Klubu

§4

W skład Klubu wchodzi zgodnie z § 23 4 – 5 osobowy Zarząd Klubu, w tym Prezes Klubu.

§5

Kadencja członków Zarządu Klubu trwa pięć lat.

 

§6

1. Uchwały Klubu podejmowane są zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa Klubu lub jego Zastępcy.

2. Uchwała Zarządu Klubu sprzeczna z prawem lub/i Statutem może być zawieszona przez Walne Zgromadzenie Członków.

§7

Klub reprezentuje na zewnątrz Prezes Klubu lub upoważniony przez niego Zastępca.

§8

1. Zarząd Klubu jako organ wykonawczy, działa według zasad określonych w § 24 Statutu, zgodnie z Regulaminem Klubu, jak również zgodnie z uchwałami Klubu.

2. Decyzje Zarządu Klubu podejmowane są zwykła większością głosów, w obecności przynajmniej trzech członków Zarządu.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§9

1. Wielkość opłaty wpisowej począwszy od 2019 roku, członka zwyczajnego wynosi 50 PLN (słownie pięćdziesiąt PLN). Wpłaty należy dokonać w dniu przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.

2. W wyniku skreślenia z listy członków ponowna opłata wpisowa począwszy od 2019 roku wynosi 100 PLN (słownie sto PLN).

3. Wysokość składki rocznej dla członka zwyczajnego począwszy od 2019 roku wynosi 30 PLN (słownie trzydzieści PLN).

4. Składkę członkowską, członkowie zwyczajni uiszczają z początkiem miesiąca, w którym zostali przyjęci w poczet członków zwyczajnych.

5. Nie opłacone składki przez jeden rok skutkują skreśleniem z listy członków.

6. Wysokość rocznego wsparcia wpłaconego przez członka wspierającego – osobę prawną wynosi minimum 1000 PLN (słownie jeden tysiąc PLN).

7. Fundacje wstępujące do Klubu zwolnione są z opłat członkowskich.

§10

Regulamin powyższy wchodzi w życie z dniem podpisania przez Zarząd Klubu.