Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego powołany został w listopadzie 1993 roku i zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Opolu w Dziale A pod nr rej. ST/73/20/93.

Klub jest stowarzyszeniem zrzeszającym członków rzeczywistych, wspierających i honorowych.

Z uwagi na interdyscyplinarność tej gałęzi nauki naszymi członkami są osoby różnych specjalności, w tym zajmujące się zawodowo, naukowo lub społecznie pracami związanymi z problematyką ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu.

Inicjatorką powstania Klubu i doskonałą animatorką jego działania była p. Danuta Lepucka, która była pierwszym Prezesem Klubu. Funkcję tę pełniła nieprzerwanie do 2016 roku. Obecnie jest honorowym prezesem i honorowym członkiem naszego Stowarzyszenia.

Klub reprezentuje obecnie - zgodnie z jego Statutem – 3. osobowy Zarząd, w skład którego wchodzą  od 1 stycznia 2022 roku :

Grażyna Janka- Składzień – Prezes
Zbigniew Grygiel - Wiceprezes
Andrzej Jaworowicz - Skarbnik

Misją stowarzyszenia jest służba na rzecz aktywnego oddziaływania na racjonalne kształtowanie i ochronę środowiska Województwa Opolskiego.

Nasze cele:

  1. Starania o prawidłowe i racjonalne kształtowanie środowiska, zmierzające do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowanie jego wartości.
  2. Współpraca z organami samorządowymi i rządowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami pozarządowymi mającymi w swoim zakresie działań troskę o ochroną środowiska.
  3. Prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów.
  4. Organizowanie konferencji naukowo - technicznych, związanych z problematyką środowiskową oraz w zależności od zapotrzebowania również i wyjazdów studyjnych do zakładów pracy.
  5. Prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji.
  6. Popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska wśród społeczeństwa.
  7. Popularyzacja w województwie opolskim osiągnięć nauki i techniki w zakresie ochrony środowiska, w tym popularyzacja doświadczeń europejskich.
  8. Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem regionu czesko-morawskiego.
  9. Podejmowanie oraz popularyzacja działań na rzecz wykorzystania rzeki Odry dla celów gospodarczych i turystycznych oraz na rzecz poprawy jej czystości.

Nasze osiągnięcia.

Przygotowano i zrealizowano konferencje i sympozja dot. tematyki związanej z działalnością statutową Klubu.

Członkowie Klubu uczestniczyli w realizacji projektów unijnych, w tym o zasięgu krajowym współpracując m.in. np. z Polską Agencją Przedsiębiorczości przy realizacji projektu z zakresu problematyki ochrony środowiska oraz brali udział w pracach Komitetu Monitorującego przy Urzędzie Marszałkowskim, w pracach zespołu konsultacyjnego dotyczących "Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami "dla Miasta Opola, Komisji ocen oddziaływania na środowisko, Regionalnej Komisji Ochrony Przyrody, jak również w ocenach projektów w ramach RPO WO i INTERREG PL RC i oceniają oferty NGO’s składane w Urzędzie Miasta Opola, jako eksperci. Są członkami Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV i V kadencji.

Nasi Partnerzy

Stałym partnerem Klubu w zakresie przygotowywania konferencji, szkoleń jak i prac nad różnymi projektami była Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT O/ Opole.  Obecnie prowadzimy współpracę z Urządem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Urządem Miasta Opola, Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarczego, Fundacją Na Rzecz Rozwoju Ekoenergetyki „Zielony Feniks”, Centrum Inicjatyw Społecznych i Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.

Co możemy zrobić dla zakładów i osób fizycznych w podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska ?

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie opiniowania, inicjowania oraz rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska w działalności biznesowej jak również nawiązywania kontaktów z instytucjami i firmami z branży ochrony środowiska.

Ponadto
Klub organizuje cykliczne spotkania klubowe z udziałem specjalistów z zakresu inżynierii ekologicznej, w której uczestniczą nie tylko członkowie Klubu ale i wiele osób zainteresowanych  problematyką ochrony środowiska.

Składki członkowskie można wpłacać na nasze konto: Pekao SA I O/Opole ul. Mondrzyka 15,

numer konta  15 1240 1633 1111 0011 1355 8284 z podaniem nazwiska i roku opłacanej składki KOŚŚO.

WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁPRACĄ Z NASZYM KLUBEM  

                                              SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nasz adres :


Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego
ul. Damrota 1/306
45 - 064 OPOLE
tel.  698 668 806


NIP 754 255 46